Leader Häme EMO ry Espoo, Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Vantaa Etpähä ry Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola ja Orimattila Linnaseutu ry Hattula, Janakkala ja Hämeenlinna Lounaplussa ry Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä Päijänne-Leader ry Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä

Säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA SEKÄ TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on ETPÄHÄ ry. ja sen kotikunta Kärkölä. Toiminta- alueena on eteläisen Päijät-Hämeen kunnat: Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä ja Nastola sekä Orimattilan kaupunki ja Lahden kaupungin maaseutualueet.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on:
Kehittää yhteistyötä toiminta-alueen asukkaiden, yhteisöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.
Toimia palveluiden ja työllisyyden yleisten edellytysten kehittämiseksi, sekä yrittämisen ja asukastoiminnan yhdistämiseksi toiminnaksi, joka ylläpitää ja kehittää paikkakunnan historiallista perintöä ja tapoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
Laatii toiminta-alueelleen asukaslähtöisen maaseudun kehittämisohjelman ja vastaa sen hallinnosta ja seurannasta.

Hakee ja kanavoi kehittämisohjelmalle rahoitusta ja asiantuntija-apua.

Laatii yhteistyössä muiden alueiden kanssa kehittämisohjelmia.

Järjestää kursseja, koulutus- ja esitelmä tilaisuuksia tekee esityksiä ja antaa lausuntoja ja harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

Ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia.

Harjoittaa tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilatoimintaa.

Järjestää arpajaisia ja rahankeräystä.

Hankkia omistukseensa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt, rekisteröidyt yhdistykset, kunnat ja yksityiset ihmiset. Hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä luetteloa. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenmaksu:
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous.

Yhdistyksestä eroaminen:
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen tulee voimaan eroamisilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Yhdistyksestä erottaminen:

Yhdistys voi erottaa jäsenen, jos jäsen:
1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja ehtoja.

4 § HALLITUS

Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä, tai yhdistyksen jäsenenä olevan yhteisön, yhdistyksen tai kunnan piiristä valittuja.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kymmenen (10) ja enintään viisitoista (15) jäsentä.

Yhdistyksen hallituksen jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet mikäli yhdistyksen kokous niin päättää. Varajäseniä ja heidän valintaa koskevat samat säännöt kuin hallituksen jäseniä.

Hallituksen jäsenet tulee valita tasapuolisesti toiminta – alueen yhteisöjen, yhdistysten, yksityishenkilöiden ja julkisen tahon piiristä. Kustakin kunnasta tai kaupungista saa olla enintään kolme (3) jäsentä.

Hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä yksi kolmasosa, tai lähinnä yksi kolmasosa (1/3) on vuosittain erovuorossa. Erovuoroiset pyritään valitsemaan kunnittain tasapuolisesti. Kahtena ensimmäisenä vuotena erovuoroiset arvotaan. Samaa henkilöä ei voida valita yhdistyksen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kahta peräkkäistä hallituksen täyttä toimikautta,, tai kuutta peräkkäistä vuotta pidemmäksi ajaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosittain, sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt ja päättää tarvittavan henkilökunnan palkkaamisesta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallituksen jäsenet sekä varajäsenet kutsutaan koolle joko puhelimitse, kirjeellä, faxilla tai sähköpostitse.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina on läsnä. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt toimii hänen tilallaan henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenen kutsumisesta hallituksen kokoukseen vastaa varsinainen hallituksen jäsen. Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen nimeämän toimihenkilön tai hallituksen nimeämän hallituksen jäsenen kanssa. Lisäksi hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden määräämälleen henkilölle yksin.

6 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle/tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien / tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joiden ajankohdan päättää hallitus. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous pidetään syys – marraskuun aikana.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sanomalehti-ilmoituksella.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on silloin pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

8 § VARSINAISET KOKOUKSET

1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6) Yhdistyksen kokouksien koollekutsumistavasta päättäminen sääntöjen 7 §:n puitteissa seuraavalle kalenterivuodelle.
7) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
8) Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja heille vara toiminnantarkastajat / tilintarkastajat.
9) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hyrrä Sekä ELY-keskuksen että Leader-ryhmien rahoitusta haetaan sähköisesti HYRRÄ - verkkopalvelun kautta. Tutustu Hyrrään täällä. HYRRÄ-järjestelmän käyttöä varten yrityksellä ja yhdistyksellä on oltava Katso-tunniste. Lue lisää Katso-palvelusta

Etpähä Ry

Mariankatu 8 A 3. krs
(Pro Agrian toimiston yhteydessä)
15110 Lahti

Telefax: 020 747 3091
etpaha (at) phnet.fi